Spraakmakende zaken

2013

Hoge Raad 4 oktober 2013

Op 4 oktober 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak van Cees Nierop. Deze zaak ging om het publiceren van een verdachte van een strafbaar feit zonder hem onherkenbaar te maken. De rechtbank Amsterdam had eerder geoordeeld dat dit in deze zaak was toegestaan. Het gerechtshof Amsterdam vond het daarentegen ongeoorloofd. De advocaat-generaal en de Hoge Raad maken duidelijk dat de hoofdregel is dat verdachten onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Hoge Raad 24 september 2013

De Hoge Raad heeft op 24 september 2013 in een zaak van Cees Nierop beslist. In deze zaak is vernieling tenlastegelegd. Het bewijs bestaat uit een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van een politieagent. De verdediging meende dat deze verklaring onvoldoende betrouwbaar was omdat de politieagent tevens aangever/benadeelde partij was. De verdediging had verzocht deze agent te mogen horen als het gerechtshof van de  verklaring gebruik wilde maken. Het gerechtshof vond de verklaring betrouwbaar en wees het verzoek om de agent te mogen horen af. De Hoge Raad is van oordeel dat dit niet juist is. Het hof had de verdediging in de gelegenheid moeten stellen deze getuige te mogen horen. De zaak is terugverwezen naar het gerechtshof Amsterdam.  De conclusie van de advocaat-generaal komt met de uitspraak overeen.

Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2013 LJN: CA2209

In mei 2013 heeft Cees Nierop voor de tweede keer in dezelfde zaak een raadsheer van het gerechtshof Amsterdam gewraakt. Uit onderzoek was gebleken dat de verdediging belangrijke emails tussen raadsheer-commissaris, de griffie, de politie en de advocaat-generaal waren onthouden. De emails duidden op een benadeling van de verdediging. De wraking werd gegrond bevonden. De wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de raadsheer door haar optreden onderdeel was geworden van een door de verdediging te voeren verweer gericht op niet-ontvankelijkheid. De wrakingskamer meende dat de raadsheer hier niet over kon oordelen zonder minst genomen de schijn van vooringenomenheid te wekken, te meer nu een dergelijk verweer niet van iedere grond ontbloot was, aldus de wrakingskamer.

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2013 LJN: BZ5688 en BZ2312

De rechtbank Amsterdam oordeelde in deze zaak dat de gemeente Amsterdam onvoldoende had aangetoond dat de cliënten van Cees Nierop zich schuldig hadden gemaakt aan uitkeringsfraude door samen te wonen. Wel stond vast dat de cliënten de gemeente ten onrechte niet gemeld hadden dat de partner van de uitkeringsgerechtigde als zelfstandige was ingeschreven. Deze nalatigheid stond evenwel niet in de weg aan het recht op uitkering. De cliënten hoefden daarom de uitkering niet terug te betalen.

Rechtbank Den Haag 13 februari 2013 LJN: BZ7108

De cliënt van Cees Nierop werd verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet door niet mee te willen werken aan een bloedproef voor onderzoek naar alcoholgebruik. De rechtbank Den Haag heeft in deze zaak een aanzienlijk lagere boete opgelegd dan de officier van justitie eiste. De politierechter is hiertoe overgegaan omdat bleek dat het Alcohol Slot Programma (ASP) van het CBR voor de cliënt van Cees Nierop al verstrekkende effecten had. Hiermee week hij af van de landelijke richtlijnen van rechters voor dergelijke strafbare feiten.

2012

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 15 juni 2012 LJN: BW9838

In deze zaak stond Cees Nierop een Amerikaanse regisseur en actrice bij die lastig gevallen werden door een fan uit Amsterdam. Deze fan publiceerde honderden berichten op internet en verspreidde leugens en laster. De voorzieningenrechter oordeelde dat Californisch recht van toepassing was. Naar Californisch recht was sprake van internetstalking Alleen een langdurig internetverbod zou een einde maken aan de lastercampagne van de fan. De voorzieningenrechter wees alle gevraagde voorzieningen toe en veroordeelde de fan tevens tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding.

Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2012 LJN: BV9304

In deze zaak werd de cliënt van Cees Nierop verdacht van doodslag. Het Parool plaatste van hem een foto waarop hij herkenbaar te zien was. Er was geen balkje voor zijn ogen geplaatst. Het Parool weigerde schadevergoeding te betalen waarna de zaak aan de rechtbank Amsterdam werd voorgelegd. De rechtbank oordeelde dat het Parool niet onrechtmatig had gehandeld door de foto te publiceren. Vervolgens is er beroep ingesteld. Het gerechtshof Amsterdam vond dat het Parool de foto niet mocht publiceren en veroordeelde het Parool tot het betalen van een schadevergoeding van € 1.500,–. Met dit arrest van het gerechtshof Amsterdam zijn de regels aangescherpt voor het publiceren van portretten van herkenbare verdachten.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch 20 juli 2011 LJN: BR1623

In deze zaak was de baby van de cliënte van Cees Nierop zodanig door elkaar geschud en geslagen dat zij na enkele dagen was overleden. De moeder was aanwezig bij het uiteindelijk overlijden van haar baby. De rechtbank is verzocht de oppas te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. De rechtbank is hier niet toe overgegaan. Op basis van het geldend recht was zij van oordeel dat de oppas niet onrechtmatig tegen de moeder van het kind had gehandeld.

Rechtbank Amsterdam 15 maart 2011 LJN: BR1734

Het financieringsvoorbehoud dat de cliënt van Cees Nierop met de verkoper van een huis was overeengekomen was door toedoen van de cliënt verstreken. De verkoper ontbond vanwege het uitblijven van betaling de koopovereenkomst en riep het recht op de betaling van de garantiestelling in. De garantiesteller vorderde vervolgens het uitgekeerde bedrag bij de cliënt in. De schade was aanzienlijk. Cliënt was door zijn tussenpersoon niet expliciet gewezen op de termijn van het financieringsvoorbehoud. Dat had de tussenpersoon wel moeten doen. Door dit na te laten had de tussenpersoon onrechtmatig gehandeld. Reden waarom hij aansprakelijk was voor de schade die bestond uit de uitgekeerde garantiestelling.

2010

gerechtshof Amsterdam 21 mei 2010 LJN: BM8273

rechtbank Amsterdam 14 mei 2010 LJN: BM4297

De cliënte van Cees Nierop was met een verborgen camera gefilmd door het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Dat programma zou in mei 2010 uitgezonden worden op SBS 6. Alberto Stegeman meende aangetoond te hebben dat cliënte de paarden die zij bezat en verzorgde mishandelde en daarnaast paarden met verborgen gebreken verkocht, terwijl zij op de hoogte was van de gebreken. De cliënte kon zich in deze beschuldigingen niet vinden en wenste niet dat de beschuldigingen en de heimelijke filmopnames openbaar zouden worden gemaakt. Cees Nierop is onmiddellijk een kort geding tegen SBS 6 gestart. De rechtbank Amsterdam verbood vervolgens SBS 6 en Alberto Stegeman het programma de daaropvolgende zondag uit te zenden. Van belang was dat de cliënte van Cees Nierop nooit in de gelegenheid was gesteld te reageren op de beschuldigingen. Alberto Stegeman en SBS 6 lieten het er niet bij zitten en stelden spoed appel in. Binnen een week werd de zaak in beroep behandeld. Het gerechtshof stond – anders dan de rechtbank – toe dat het programma werd uitgezonden, maar verplichtte SBS 6 en Stegeman om de cliënte en haar stem volledig onherkenbaar te maken, op straffe van een dwangsom van maar liefst € 150.000,– voor iedere overtreding van deze voorwaarde. De cliënte meende dat haar stem onvoldoende vervormd was en voert thans een procedure ter incasso van de dwangsommen.